Uprzejmie informujemy, że w dniach 18 – 20 kwietnia 2016 organizujemy

XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Celem konferencji jest wymiana informacji na temat postępu naukowego i technicznego w zakresie budowy, oprogramowania, praktyki pomiarowej oraz dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych, a także wpływ współrzędnościowej techniki pomiarowej na definiowanie wymagań konstrukcyjnych.

——————–

Tematyka konferencji:
 • Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM)
 • Teoria współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • Łańcuch kalibracyjny i nadzorowanie CMM
 • Praktyka pomiarów współrzędnościowych
 • Edukacja w metrologii współrzędnościowej
 • Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia
 • Pomiary kół zębatych
 • Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS)
 • Niekonwencjonalne pomiary 3D
 • Systemy pomiarowe i nadzorowanie obrabiarek
 • Trójwymiarowe pomiary chropowatości powierzchni
 • Nanometrologia

——————–

Forma i miejsce konferencji

Konferencja będzie obejmowała obrady plenarne, obrady w sekcjach i sesje plakatowe. Przewidziano także spotkania użytkowników maszyn pomiarowych tych samych producentów. Miejscem konferencji będzie okolica Bielska-Białej.

——————–

Referaty

Oficjalnymi językami konferencji są angielski i polski. Zaleca się przygotowanie referatów do druku w języku angielskim. Prosimy także o przysłanie polskiej wersji referatów, która będzie umieszczona na CD. Referaty będą opublikowane w specjalnym wydaniu Zeszytów Naukowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Objętość referatów powinna wynosić 6-10 stron i zaleca się parzystą liczbę stron. Wszystkie referaty będą recenzowane. Decyzję o umieszczeniu referatu w programie konferencji podejmie Komitet Naukowy. Szczegółowe instrukcje dla autorów znajdują się w sekcji Wymagania dla autorów.

Komitet Organizacyjny czyni starania, aby po konferencji Komitet Naukowy wytypował bardziej wartościowe artykuły do opublikowania w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu Komitetu Naukowego w trakcie Konferencji. Autorzy wybranych artykułów zostaną o tym poinformowani oraz zostaną poproszeni o ewentualne dostosowanie formy referatów do wymagań wydawcy. Wstępnie proponowane czasopisma to: Mechanik, Przegląd Mechaniczny, Metrology and Measurement Systems i inne.